Aktiv svetov staršev

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je samoiniciativno leta 2003 ustanovljeno združenje. 

Aktiv združuje predsednike ali izvoljene predstavnike svetov staršev 48 osnovnih šol z območja Mestne občine Ljubljana in primestnih občin.

Kratka predstavitev

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je samoiniciativno ustanovilo nekaj predsednikov svetov staršev Ljubljanskih osnovnih šol leta 2003.  Danes Aktiv združuje predsednike ali izvoljene predstavnike svetov staršev 48 osnovnih šol z območja Mestne občine Ljubljana in primestnih občin. Tukaj si lahko ogledate Seznam osnovnih šol vključenih v Aktiv SSLOŠ.

Osnovni namen Aktiva SSLOŠ je povezovanje predstavnikov svetov staršev za izmenjavo informacij in pozitivnih praks, pa tudi kritično refleksijo negativnih izkušenj.  Z oblikovanjem skupnih mnenj skušamo pomagati pri reševanju težav na posameznih šolah ter v dialogu s pristojnimi institucijami prispevati k izboljšanju šolskega sistema. 

Aktiv deluje na podlagi javnih, demokratično sprejetih pravil.

V formalnem pogledu aktiv ni registriran kot društvo ali združenje. Ne gre namreč za združevanje podobno mislečih posameznikov, ampak za obliko povezovanja svetov staršev prav vseh osnovnih šol določene regije.  Aktiv tako ne razpolaga z nobenimi finančnimi sredstvi, naše delovanje sloni izključno na prostovoljnem delu predstavnikov svetov staršev. 

Med rednimi sestanki aktiva poteka razprava v okviru delovnih skupin, operativne odločitve pa sprejema in izvaja ožji odbor aktiva (več: Organiziranost)

Po zgledu našega aktiva so se kasneje li še aktivi svetov staršev - primorskih osnovnih šol (2004) - domžalskih osnovnih šol (2006) - mariborskih osnovnih šol (2008)

Ministrstvo za šolstvo in šport RS, pa tudi nekatere druge institucije, so priznali regionalnim aktivom vlogo relevantnih sogovornikov pri snovanju izboljšav šolskega sistema.  Visoki predstavniki Direktorata za osnovno šolo in vrtce MŠŠ ter Zavoda za šolstvo RS so se večkrat udeležili sestankov aktiva, naši člani pa so se udeležili številnih sestankov na raznih uradih ministrstva za šolstvo, nekajkrat tudi z ministrom. Od leta 2006 imajo regionalni aktivi svetov staršev stalne predstavnike v Svetu praktikov, ki je posvetovalno telo Direktorata za osnovno šolo in vrtce MŠŠ.

Kako se vključiti v delo Aktiva SSLOŠ?

V Aktiv SSLOŠ se lahko vključi vsak predsednik ali drug izvoljen predstavnik sveta staršev OŠ z Ljubljanskega območja. Dobrodošli so tudi predstavniki bližnjih OŠ izven območja MOL.

V 6. členu Pravil delovanja Aktiva je podana pristopna izjava, ki jo izpolni svet staršev in jo pošlje na sedež Aktiva. Zadošča pa tudi podpisani zapisnik seje sveta staršev s sklepom o imenovanju predstavnika.

Ob predstavniku lahko svet staršev izvoli tudi enega namestnika.

Splošno zanimiva mnenja in pobude glede življenja in dela naših osnovnošolskih otrok, ali pa opozorila na težave, ki jih ne uspete rešiti znotraj svojih svetov staršev, pa nam lahko sporočite tudi ostali. Podatke lahko najdete med stiki.